Thursday, August 4, 2011

Day 211 ~ July 30 - Souvenir

A reminder of my visit to Niagara, got this glass bottle filled with water and some golden flakes as a souvenir for that trip.

ఎంత వద్దు అనుకున్న కొన్ని మనకి వచ్చి చేరతాయి, ఎంత కావాలి అనుకున్నా కొన్ని దొరకవు అదే జీవితం... అమెరికాలో నా సామాను మెల్లి మెల్లిగా ఒకోటి వస్తుంటే ఒకలాంటి నిర్లిప్తత, గిరాటు వెయ్యలేని జ్ఞాపకాలు.

No comments:

Post a Comment