Saturday, July 16, 2011

Day 193 ~ July 12 - Preparing a garden patch

With it raining, I decide to turn another patch green... so some ploughing, manuring and settling being done..

వానలు పడితే మొక్కలు పెట్టాలి అని ప్రతి వారం సంతలో ఎదురు చూసి చూసి వాళ్ళు రాక ఆఖరికి ఎలాగైతేనేమి మట్టి తవ్వి, ఎరువు వేసి నెల చదును చేసి అట్టిపెట్టాను.

No comments:

Post a Comment