Saturday, March 24, 2012

Wk12/Dy7(84) ~ March 24 - Baby and the Beads

kid loves putting these bead chains on, picks one matching for her dress and wears them.. girls.. sigh


చిచ్కూ గాడికి పూసల గొలుసు అంటే చాల ఇష్టం.. అమ్మ ఎల్లో, అమ్మ గ్రీన్ అని ఏది కావాలంటే అది అడిగి పెట్టించుకుంటుంది రోజు... 

No comments:

Post a Comment