Saturday, May 19, 2012

Wk20/Dy4(137) ~ May 16 - Sugaru BP

Finally... got mom to see a diabetecian...phew!!!

హమ్మయ్య, చివరాఖరికి చచ్చి చెడి, ఏడ్చి-ఏడిపించి, అలిగి - అలక తీర్చి, బెదిరించి - బతిమాలి .. ఏదొ నాన తంటాలు పడి మా అమ్మ దొచ్తొర్ని కలిసేలా చేసాను.. బాబొయ్ తల ప్రాణం తొకకి వచ్చింది.

No comments:

Post a Comment